Back to  1. DAILY LIFE / ĐỜI THƯỜNG  gallery

Drying fabric on Vaigai river – Phơi vải giữa lòng sông Vaigai Ấn Độ.

Photo Order