Back to  1. DAILY LIFE / ĐỜI THƯỜNG  gallery

Người đàn ông Hindu/The man of Hindu (ENG below)

Hindu là tôn giáo phổ biến nhất ở Ấn Độ, và thần Shiva đóng vai trò quan trọng nhất trong tín ngưỡng của đạo Hindu.

Người Ấn Độ xa xưa có câu, Thần linh tạo ra còn người từ trí tưởng tượng, và con người tạo ra thần linh từ bùn đất (gốm, đất nung). Tuy nhiên Shiva là vị thần duy nhất không có tượng, Shiva được mô tả là vô hình, khi bạn đến những ngôi đền ở Ấn Độ, khu vực thờ Shiva trang trọng nhất, huyền bí nhất và ở đó chỉ có 1 hòn đá, bạn có thể hiểu Shiva đang ngồi trên hòn đá ấy.

Shiva được mô tả là người sống khổ hạnh trên núi cao Tây Tạng, có con mắt thứ 3 ở trán nhìn xuyên quá khứ, hiện tại và tương lai, có bộ râu dài là nơi khởi nguồn của sông Ganges (Sông Hằng). Khi bạn ra đường gặp những người đàn ông có vết màu trên trán (giống như con mắt) bộ râu dài rậm rạp, sống cuộc sống khổ hạnh và khất thực…thì đó là cách mà Shiva hiện hữu trong đời sống hằng ngày ở Ấn Độ.

*******

Hinduism is the most popular religion in India, and Shiva plays the most important role in the Hindu religion.

The ancient Indians said, Gods created the people from the imagination, and People created Gods from the mud (pottery, terracotta). However Shiva is the only god without statues, Shiva is described as invisible, when you go to the temples in India, Shiva worship area most mysterious, and there is only one stone, You can understand that Shiva’s sitting on that stone.

Shiva is depicted as an ascetic on Tibetan high mountain, with a third eye on his forehead looking throught the past, present and future, with long beard as the starting point of the Ganges. When you go out to meet the men with the forehead color (like the eye) long bearded hair, live ascetic life and begging … then that is the way that Shiva exists in everyday life in India.

Người đàn ông Hindu/The man of Hindu

Photo Order