Back to  1. DAILY LIFE / ĐỜI THƯỜNG  gallery

Hàng cây soi bóng bên hồ, ảnh chụp trên đường đi công tác tại Lục Nam, Bắc Giang 2014.
Reflaction of the trees, the photo was taken in my business trip to Luc Nam, Bac Giang 2014.

Reflection of the trees – Hàng cây soi bóng bên hồ.

Photo Order